ورکشاپ مهارت های مدیریتی شرکت غدیر

تحلیل و نقد رویه های مدیریتی می تواند برای اعتلای مدیران و کار آفربنان کشور و مخصوصا نسل جوان و نواندیش به شدت مفید واقع گردد. یکی از مهمترین اختصاصات یک رهبر موفق و ویژه چه سیاسی و چه اقت...

ادامه مطالب

کلاس آموزشی مهارت های ارتباطی

کلاس اموزشی مهارت های ارتباطی برای مدیران و سرپرستان شرکت فولاد غدیر مهارت ارتباطی، در میان مجموعه مهارتهای مدیریتی، بیش از سایر مهارتها بر اثربخشی یک مدیر مؤثر است. در ارتباط با مدیران ب...

ادامه مطالب