فولاد غدیر

دوره ایمنی عمومی

ایمنی عمومی چیست؟
ایمنی (safety) به معنای رهایی و درامان بودن از خطر، ایجاد شرایط امن با رعایت اصول و مقررات در جهت رهایی از ایجاد شرایط مخاطره آمیز و برای حفاظت از نیروی انسانی و تجهیزات می باشد. ایمنی به طور صد درصد و مطلق وجود ندارد، به همین جهت ایمنی حفاظت نسبی در مقابل خطرات می باشد
تعاریف و اصطلاحات در ایمنی عمومی:
بهداشت: علم و یا هنر تامین بالاترین سطح سلامت نیروی کار، حفظ و ارتقاء سلامتی آنان
ایمنی: میزان درجه فرار از خطر و یا در امان بودن از ریسک خطر
محیط زیست: کلیه عناصر و عوامل بیرونی زنده و غیر زنده که موجودات زنده را در بر گرفته و بر حیات آنها اثر میگذارد.