فولاد غدیر

برگزاری دوره نسوزکاری در شرکت فولاد سازی و نورد غدیر یزد

این دوره با هدف آشنایی بیشتر تعدادی از پرسنل با ویژگی های جرم نسوز و روش صحیح استفاده و نسوز کاری برگزار گردید.