فولاد غدیر

بازدید اعضای هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه یزد

بازدید اعضای هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه یزد از شرکت فولاد غدیر یزد با هدف آشنایی با صنعت فولاد به مدت 4 ساعت انجام گردید.