اخبار

اخبار روز فولاد

اخبار فولاد غدیر

بیشتر بدانید

فرایند تولید

محیط زیست

موقعیت های استخدامی

با توجه به اهمیت نقش منابع انسانی در رشد و توسعه هر سازمانی، شرکت فولاد غدیر همواره در پی جذب و همکاری با نیرو های مستعد و توانمند و با انگیزه می باشد. لذا چنانچه خود را فردی با شور و شوق، دارای روحیه توسعه طلب و یاد گیرنده می بینید، در هر رشته و هر سطحی از تحصیلات هستید، می توانید با تکمیل فرم زیر آمادگی خود را جهت همکاری با ما اعلام نمایید.